Wspólnota Mieszkaniowa "Sakura II"

Kłobucka 23 E, 02-699 Warszawa
Sakura_II_1a
Sakura_II_3a
Sakura_II_4a
Sakura_II_5a