administracja nieruchomością

Administracja to część czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością - jest to obsługa bieżących spraw: kontrole, wywóz śmieci, utrzymanie czystości na obiekcie itp.

W ramach administracji nieruchomością oferujemy:

  1. Zlecenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń wyposażenia technicznego;
  2. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika i innych terenów;
  3. Utrzymanie w należytym porządku i czystości terenów zielonych znajdujących się w obrębie nieruchomości;
  4. Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, i wywozu śmieci i nieczystości płynnych;
  5. Zapewnienie usług związanych z bieżącą konserwacją instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyjnych, wykrywania pożaru, wentylacji i domofonowej;
  6. Zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;
  7. Wykonanie bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej, usuwania awarii i ich zabezpieczenie;
  8. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających do nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  9. Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
  10. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Oferujemy administrowanie nieruchomością jako osobną usługę, ale warto skorzystać z naszej pełnej oferty związanej z zarządzaniem nieruchomością.