zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością to prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowanie niezbędnych czynności/prac w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie i planowanie jej rozwoju.

W ramach czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością proponujemy:

 1. Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach wynajmowanych;
 2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 3. Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej;
 4. Zawierania umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją bieżących zadań, kontrola prawidłowości wykonania tych umów;
 5. Łącznie z Zarządem Wspólnoty reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami i poza sądami;
 6. Przygotowanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu;
 7. Przygotowanie rozliczeń planu gospodarczego;
 8. Prowadzenie odpowiedniej księgowości;
 9. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
 10. Przygotowanie raportów kwartalnych, o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej;
 11. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty windykacja opłat od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.