Obsługa wspólnot mieszkaniowych

warszawa nieruchomosci

Czym jest Wspólnota mieszkaniowa? Na czym polega organizacja Wspólnoty mieszkaniowej, oraz Jakie są jej prawa i obowiązki?

Z pojęciem Wspólnoty mieszkaniowej spotkać możemy się najczęściej, będąc posiadaczami nieruchomości w obiektach wielorodzinnych. Decydując się na zakup mieszkania, możemy stać się członkami Wspólnoty mieszkaniowej. O przynależności właścicieli lokali do Wspólnoty mieszkaniowej decyduje stan prawny budynku, w którym znajduje się nieruchomość. Dowiedz się, czym jest Wspólnota mieszkaniowa i jak działa. Na czym polega organizacja i obsługa Wspólnoty przez zarządcę nieruchomości oraz jakie są zalety takiego rozwiązania. 

Czym jest Wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z ustawą  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Wspólnota mieszkaniowa jest zrzeszeniem właścicieli lokali w danej nieruchomości. Dotyczy to wyłącznie tych budynków i osiedli, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, deweloperów lub zakładów pracy, oraz które powstały po 1 stycznia 1995 roku. Wspólnoty mieszkaniowe możemy podzielić na małe - nieprzekraczające 3 lokali oraz duże WM - powyżej 3. Pozostałe przepisy, określające zasady funkcjonowania Wspólnot mieszkaniowych znajdują się  w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksie cywilnym. 

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu sprawowania nadzoru nad elementami wspólnymi nieruchomości. Zaliczamy do nich grunty pod budynkiem, tereny zielone, place zabaw, parkingi. Wspólne części budynków - wewnętrzne, takie, jak klatka schodowa, zsyp, winda, schowki oraz zewnętrzne - dach, elewacja, śmietniki. Wliczamy w nie również instalacje i urządzenia - centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, kominy.

Organizacja Wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa nie jest zakładana, tylko powstaje z mocy prawa. Powołanie i funkcjonowanie Wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z wykonaniem szeregu czynności prawnych i administracyjnych. Zarządca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksową pomoc w organizacji  i prowadzeniu Wspólnoty mieszkaniowej.

Do czynności związanych z organizacją Wspólnoty zaliczamy przygotowanie, zwoływanie i obsługę zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, otwarcie rachunków bankowych, złożenie wniosku o nadanie NIP i REGON oraz złożenie do Sądu uchwały o powołaniu zarządu WM (zarząd powierzony lub z osób fizycznych) dokonywanie na bieżąco wszystkich rozliczeń oraz płatności przez przygotowywanie przelewów, złożenie dyspozycji przelewu, potwierdzenie dokonania płatności. Zapewniamy pomoc i doradztwo prawne w zakresie ubezpieczenia nieruchomości przygotowania wymaganych prawem uchwał i innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty i Zarządu.

Prawa i obowiązki członków Wspólnoty mieszkaniowej

Powstanie Wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z pojawieniem się pewnych praw, jak i obowiązków dla każdego, kto jest posiadaczem lokalu w danej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, nie jest też podmiotem gospodarczym. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Do obowiązków Wspólnoty należy przestrzeganie zasad ustalonych podjętymi uchwałami, korzystanie z części wspólnych zgodnie z przeznaczeniem, udostępnianie lokalu w razie konieczności usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji czy remontu oraz ponoszenie kosztów naprawy, użytkowania i renowacji części wspólnych. Członkowie Wspólnoty obciążeni są tymi kosztami proporcjonalnie do powierzchni swojego lokalu.

Do praw Wspólnoty mieszkaniowej zaliczamy możliwość wynajmowania lokali zgodnie z ich przeznaczeniem oraz podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem częścią wspólną. Prawo do nadzorowania Wspólnoty mieszkaniowej przysługuje każdemu członkowi bez żadnych ograniczeń, a reguluje to ustawa o własności lokali. 

Obsługa Wspólnot mieszkaniowych przez zarządcę nieruchomości

Za zarządzanie Wspólnotą mieszkaniową odpowiada organ, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie lokatorów w kontaktach z zewnętrznymi firmami. Wspólnota mieszkaniowa może powołać własny zarząd lub skorzystać z usług zewnętrznej firmy, zajmującej się zarządzaniem i administracją nieruchomości. Zarządca Wspólnoty mieszkaniowej zajmuje się między innymi prowadzeniem dokumentów lokalowych, zbieraniem opłat na utrzymanie części wspólnej, nadzorem nad firmą sprzątającą jak i serwisu technicznego oraz przygotowaniem uchwał.

Do obowiązków zarządcy nieruchomości reprezentującego Wspólnotę należy również usuwanie awarii w częściach wspólnych nieruchomości, zawieranie umów z wykonawcami poszczególnych prac, przykładowo firmami remontowymi, czy konserwacyjnymi oraz sprawowanie kontroli nad powierzonymi zadaniami. Usługi w zakresie zarządzania to także rozliczanie kosztów ogrzewania i podgrzania wody oraz dostawy zimnej wody dla poszczególnych lokali, zapewnienie obiektowi dostaw gazu, prądu, wody, odprowadzania ścieków czy wywozu śmieci. Zarządca zobowiązany jest do reprezentowania Wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, przygotowania sprawozdań z prowadzonej działalności oraz przekazania ich lokatorom. Zwołuje on zebrania właścicieli lokali należących do Wspólnoty mieszkaniowej, prowadzi księgowość Wspólnoty mieszkaniowej oraz zestawienia rozliczeń.

Usługi firmy Zarządca Sp. z o.o.

Firma Zarządca Sp. z o.o. oferuje profesjonalną obsługę nieruchomości i pomoc w prowadzeniu Wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca nieruchomości wyposażony jest w niezbędną licencję, narzędzia administracyjne i kontakty oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących gospodarowaniem nieruchomością oraz podejmowaniem pełnej odpowiedzialności za reprezentowaną Wspólnotę mieszkaniową. Wykwalifikowana kadra zapewnia prawidłowe funkcjonowanie budynku, dba o kontakt z dostawcami usług, realizację umów z kontrahentami oraz negocjowanie warunków współpracy. Kontroluje odbywające się przeglądy techniczne, prowadzone remonty i modernizacje.

Profesjonalna obsługa finansowo-księgowa, a także prowadzenie dokumentacji lokali jest ułatwieniem i korzyścią dla właścicieli obiektów. Korzystając z usług zarządcy, właściciele nieruchomości i członkowie Wspólnoty mieszkaniowej zachowują pełną decyzyjność w najważniejszych kwestiach oraz posiadają wgląd we wszelką dokumentację dotyczącą Wspólnoty. Takie rozwiązanie to gwarancja bezpieczeństwa obiektu i wysokiego standardu usług.

Formularz kontaktowy