Skuteczne zarządzanie nieruchomościami

warszawa nieruchomosci

Zarządzanie nieruchomością to działalność polegająca na prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu niezbędnych czynności/prac w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie i planowaniu jej dalszego rozwoju.

Dbanie o budynki o różnym przeznaczeniu nie kończy się z chwilą ukończenia ich budowy. Dopiero kolejne lata eksploatacji nieruchomości decydują o zwrocie płynącym z inwestycji. Dlatego kluczowe jest utrzymanie budynków i odpowiednim stanie oraz podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłości obiektów. Zarządzanie nieruchomością to działalność polegająca na prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu niezbędnych czynności/prac w celu utrzymania nieruchomości w dobrym stanie i planowaniu jej dalszego rozwoju.

Zarządca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania powierzonymi nieruchomościami na terenie Warszawy i jej najbliższych okolic. Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, świadczymy obsługę nieruchomości dla klientów w obiektach mieszkaniowych, biurowych i przemysłowych na najwyższym poziomie. 

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i działań, których zadaniem jest zagwarantowanie racjonalnego gospodarowania budynkiem. Oznacza to zapewnienie należytej gospodarki ekonomiczno-finansowej i energetycznej obiektu oraz bieżącą obsługę administracyjną. Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy dbanie o bezpieczne użytkowanie i właściwą eksploatację nieruchomości, utrzymanie jej w niepogorszonym stanie oraz zasadne inwestycje w obiekt. Zarządzanie nieruchomościami jest stałym długotrwałym procesem, w którym najistotniejsza jest jakość wykonywanych usług oraz zaangażowanie.

W ramach działalności związanej z zarządzaniem nieruchomością oferujemy naszym klientom prowadzenie wykazu lokali, książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego. Zapewniamy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów budowlanych położonych na nieruchomości wspólnej oraz ubezpieczenie Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej. Zawieramy umowy o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją bieżących zadań, a także kontrolę prawidłowości wykonania tych umów. W ramach oferty na zarządzanie nieruchomościami oferujemy pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych.

Łącznie z Zarządem Wspólnoty zajmujemy się reprezentacją ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty przed sądami i poza nimi. Przygotowujemy projekty planu gospodarczego i jego rozliczeń. Prowadzimy odpowiednią księgowości oraz sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe. Oferujemy przygotowanie raportów kwartalnych, o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty zajmujemy się windykacją opłat od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

Zarządzanie nieruchomością a administracja

Administracja nieruchomością obejmuje węższy zakres działań niż zarządzanie. Polega na bieżącej obsłudze obiektów, wykonywaniu konserwacji, niezbędnych napraw w budynkach oraz pobieraniu opłat czynszowych. Administracja zajmuje się również wykonywaniem kontroli, wywozem śmieci oraz dbaniem o utrzymanie porządku i czystości w budynkach. Nasza firma to gwarancja kompletnej usługi administrowania budynkiem oraz obsługi technicznej i porządkowej nieruchomości. Oferujemy kompletną usługę zarządzania konserwacją budynku i instalacji, serwisy techniczne i konserwacyjne, utrzymanie porządku w obrębie obiektu oraz inne usługi towarzyszące. Usługi Zarządca Sp. z o.o. wyróżniają się szczególną dbałością o efektywną strategię zarządzania obsługą i konserwacją budynku, z równoczesnym efektywnym zarządzaniem finansami. W ramach administracji nieruchomością oferujemy zlecanie kontroli technicznych, okresowe przeglądy budynków i urządzeń wyposażenia technicznego. Utrzymujemy należyty porządek na terenie nieruchomości, wraz z dbałością o czystość terenów zielonych znajdujących się w obrębie nieruchomości.

Zapewniamy dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu śmieci i nieczystości płynnych. Oferujemy usługi kominiarskie oraz związane z bieżącą konserwacją instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wykrywania pożaru, wentylacji i domofonowej. Zajmujemy się bieżącymi naprawami oraz usuwaniem ewentualnych awarii. Za akceptacją Zarządu Wspólnoty administrator nieruchomości płaci podatki i inne opłaty publicznoprawne przypadające do nieruchomości wspólnej, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. Do obowiązków administratora nieruchomości należy pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Oferujemy administrowanie nieruchomością jako osobną usługę, ale warto skorzystać z naszej pełnej oferty związanej z zarządzaniem nieruchomością.

Zarządzając nieruchomością zapewniamy kompleksową opiekę nad powierzonymi nam budynkami. W ramach działalności naszej firmy oferujemy pełen zestaw zarządzania obiektami mieszkalnymi, biurowymi i przemysłowymi oraz łatwy kontakt z administratorami. 

Skontaktuj się z nami już dziś! 

Biuro Obsługi Klienta

czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00

ul. Słowicza 45a

e-mail:zarzadca@zarzadca.biz