​Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej – prawo, zarząd, obowiązki i kompetencje

warszawa nieruchomosci

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada za zarządzanie lokalami w budynkach wielorodzinnych, ułatwiając mieszkańcom wspólne załatwianie bieżących spraw urzędowych oraz technicznych. Jak w takim razie przebiega utworzenie wspólnoty mieszkaniowej i na jakich warunkach?

Za wspólnotę mieszkaniową uznaje się właścicieli wykupionych lokali, którzy zrzeszają się w jedną organizację dla optymalizacji zarządzania najważniejszymi kwestiami, jak części wspólne, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, zadbanie o stan techniczny budynku. W takim razie jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową i czy jest obowiązek założenia wspólnoty mieszkaniowej?

Czy jest obowiązek założenia wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z prawem nie ma takiego obowiązku, jednak wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa niejako automatycznie w chwili, kiedy co najmniej jeden lokal zostanie własnością prywatną. W takiej sytuacji sposób utworzenia wspólnoty mieszkaniowej oraz jej struktura zależeć będzie od ilości mieszkań.

W prawie znajdziemy podział na budynki do trzech lokali oraz powyżej trzech. W drugiej sytuacji, zgodnie z Ustawą o własności lokali, zapisy mówią o obowiązku powołania zarządu wspólnoty. Zwykle, dla ułatwienia sobie życia i oddania spraw w bardziej doświadczone ręce, w miejsce wspólnoty wybierana jest zewnętrzna firma. Zarząd może być powołany z osób fizycznych jak i prawnych.

​Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową?

Jak już wspomnieliśmy, utworzenie wspólnoty mieszkaniowej dzieje się jakby samo. W przypadku budynków o większej liczby lokali, na pierwszym spotkaniu mieszkańców podejmowana jest decyzja o formie zarządu. Zarząd może być wybrany spośród mieszkańców lub powierzony zewnętrznej firmie. Ostateczny wybór, zgodnie z prawem, musi zostać potwierdzony przez notariusza stworzoną uchwałą. Uchwała ta musi być zgłoszona do Sądu a ten umieszcza wpis do KW kto sprawuje zarząd we wspólnocie.

​Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jeśli chodzi o to, co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej, to lista zadań jest dość długa. Przede wszystkim jednak zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie ma na celu reprezentowanie interesu mieszkańców i dbanie o dobry stan techniczny budynku. Zarząd wspólnoty działa jednak tylko i wyłącznie w zakresie tzw zwykłego zarządu tzn, że wszystkie zobowiązania finansowe muszą być konsultowane ze współwłaścicielami nieruchomości i podejmowane w drodze uchwał.

Zarząd może podejmować decyzje o remontach czy wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych, oczywiście w porozumieniu z lokatorami. Zarząd zajmuje się również kwestiami czystości, usuwaniem zgłaszanych usterek, obowiązkowymi przeglądami oraz formalnościami. Co więcej, jeśli pojawią się spory sąsiedzkie, zarząd je rozpatruje. Ze względu na ilość obowiązków, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie powierza się powszechnie doświadczonym, profesjonalnym firmom.